Trả lời kiến nghị doanh nghiệp
1 Chính phủ VN
11 VNPT ioffice
Tra cứu GPLX
Bộ Giao thông vận tải
Dân hỏi thủ trưởng trả lời
cong thong tin dien tu kon tum
LƯỢT TRUY CẬP
52.826
CHUYÊN MỤC TUYÊN TRUYỀN

Hướng dẫn thực hiện qui định về quản lý, sử dụng tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ

Thực hiện nội dung Văn bản số 2192/UBND-KTHT ngày 23 tháng 8 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc triển khai Nghị định số 33/2019/NĐ-CP ngày 23/4/2019 của Chính phủ.

Sở Giao thông vận tải hướng dẫn các đơn vị một số nội dung sau:

Đi với tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ hiện có trước ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành (ngày có hiệu lực: 17/6/2019) nhưng chưa thực hiện xác định giá trị để ghi sổ kế toán tài sản theo quy định tại Nghị định số 10/2013/NĐ-CP ngày 11 tháng 01 năm 2013 của Chính phủ và các văn bản hướng dẫn thì phải hoàn thành việc xác định giá trị tài sản theo chính sách tương ứng đã quy định trong thời hạn 06 tháng kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành, theo đó: Đối với công việc rà soát, phân loại, áp giá và hạch toán tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên đề nghị các đơn vị  nghiên cứu Hướng dẫn số 37/LN: GTVT-TC ngày 13 tháng 01 năm 2015 của Sở Giao thông vận tải và Sở Tài chính. Các công việc chưa thực hiện về kế toán, tính hao mòn tài sản thực hiện theo quy định tại Nghị định số 33/2019/NĐ-CP ngày 23/4/2019.

Hiện nay, Bộ Tài chính đang hoàn chỉnh dự thảo Thông tư qui định chế độ quản lý, tính hao mòn tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ cho phù hợp với qui định tại Nghị định 33/2019/NĐ-CP. Do vậy, sau khi Thông tư hướng dẫn được ban hành. Sở Giao thông vận tải sẽ tiếp tục hướng dẫn các đơn vị triển khai thực hiện.

Đề nghị các đơn vị nghiên cứu tổ chức thực hiện, trong quá trình triển khai có vướng mắc liên hệ với Sở Giao thông vận tải (qua phòng Kế hoạch – tài chính) để phối hợp thực hiện. 

Công văn hướng dẫn số 1136/SGTVT-KHTC ngày 12/9/2019 của Sở Giao thông vận tải. 

 

 

Đăng bởi : Hoàng Trung Dũng Ngày đăng : 19/09/2019 Lượt xem : 119
Quay Về

cải cách hành chính
VBPL_KonTum
HoChiMinh
Nông thôn mới