Bạn đang ở :   Giới thiệu > Phân công nhiệm vụ
    Đăng Nhập
Dân hỏi thủ trưởng trả lời
cong thong tin dien tu kon tum
Trả lời kiến nghị doanh nghiệp
1 Chính phủ VN
11 Eoffice
Tra cứu GPLX
Bộ Giao thông vận tải
LƯỢT TRUY CẬP
52.826

 

I. Lãnh đạo Sở: Phân công nhiệm vụ của Giám đốc Sở và các phó Giám đốc Sở ban hành kèm theo Quyết định số 246/QĐ-SGTVT ngày 11/5/2017 của Sở Giao thông vận tải Kon Tum 

1. Đồng chí Nguyễn Hữu Hùng - Giám đốc Sở

- Lãnh đạo, điều hành toàn diện hoạt động và công tác của Sở Giao thông vận tải đối với lĩnh vực giao thông vận tải trên địa bàn tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được Ủy ban nhân dân tỉnh giao;

- Phụ trách về chiến lược, quy hoạch phát triển, kế hoạch dài hạn, trung hạn, hàng năm, các chương trình dự án của tỉnh, các đề án phát triển giao thông vận tải;

- Chỉ đạo thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư các dự án đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông (không phân biệt nguồn vốn) do Sở làm chủ đầu tư; tổ chức thực hiện công tác bảo vệ chính trị nội bộ, công tác tổ chức cán bộ; công tác tài chính ngành; thanh tra, kiểm tra hành chính và chuyên ngành theo đoàn; phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; giải quyết khiếu nại và tố cáo; cải cách hành chính; an ninh quốc phòng;

- Quản lý nhà nước về vận tải, đào tạo, sát hạch cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ, đăng ký xe máy chuyên dùng; quản lý các công việc liên quan đến kỹ thuật phương tiện, thiết bị chuyên dùng cơ giới đường bộ theo phân cấp;

- Trực tiếp chỉ đạo, theo dõi hoạt động của phòng Quản lý vận tải- phương tiện và người lái; Trung tâm Đăng kiểm 82.01.S, Bộ phận một cửa, Văn phòng Ban An toàn giao thông tỉnh, Văn phòng Hội đồng Quản lý quỹ bảo trì đường bộ tỉnh; 

- Đảm nhận các chức danh theo các Quyết định của UBND tỉnh.

2. Đồng chí Vũ Văn Thuần - Phó giám đốc Sở

 Giúp Giám đốc Sở theo dõi, chỉ đạo các lĩnh vực công tác:

- Quản lý nhà nước về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông trên địa bàn tỉnh. Tổ chức triển khai xây dựng các công trình xây dựng cơ bản về giao thông do Sở làm chủ đầu tư;

- Xây dựng hoặc tham gia ý kiến xây dựng, hướng dẫn và tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, tiêu chuẩn ngành, quy trình, quy phạm, định mức kinh tế kỹ thuật đối với các dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông;

- Phụ trách công tác khoa học công nghệ; sáng kiến cải tiến kỹ thuật và môi trường; công tác xã kết nghĩa, đơn vị kết nghĩa với Sở;

- Trực tiếp chỉ đạo về tiến độ, chất lượng các dự án do Sở làm chủ đầu tư được Giám đốc Sở phân công 

- Trực tiếp chỉ đạo phòng Quản lý kết cấu hạ tầng giao thông; phòng Kế hoạch-Tài chính;

- Đảm nhận các chức danh theo các Quyết định của UBND tỉnh và của Giám đốc Sở Giao thông vận tải.

3. Đồng chí Phan Mười - Phó Giám đốc Sở

Giúp Giám đốc Sở theo dõi, chỉ đạo các lĩnh vực công tác:

 - Quản lý nhà nước về công tác quản lý và bảo trì hệ thống đường bộ trên địa bàn tỉnh; về giao thông đường thủy nội địa, giao thông nông thôn;

- Quản lý công tác duy tu sửa chữa, khai thác, sử dụng hạ tầng giao thông; công tác bảo vệ hành lang an toàn giao thông đường bộ; công tác đảm bảo trật tự đô thị, trật tự vận tải, tải trọng và an toàn giao thông;

- Phụ trách pháp chế; áp dụng ISO, công nghệ thông tin, trang thông tin điện tử của Sở;

- Ký các loại giấy phép lái xe, giấy phép thi công, giấy phép lưu hành xe quá tải, quá khổ, xe bánh xích theo quy định; ký thỏa thuận đấu nối đường nhánh vào Tỉnh lộ, các Quốc lộ được ủy quyền quản lý;

- Trực tiếp chỉ đạo về tiến độ, chất lượng các dự án do Sở làm chủ đầu tư được Giám đốc Sở phân công; 

- Trực tiếp chỉ đạo Văn phòng Sở; Thanh tra Sở.

- Là chủ tài khoản thứ hai của cơ quan Sở và ký các chứng từ kế toán:

- Thu, chi thường xuyên cơ quan Sở;

- Thu, chi các khoản thu phí và lệ phí; 

- Đảm nhận các chức danh theo các Quyết định của UBND tỉnh và của Giám đốc Sở Giao thông vận tải. 

II. Các phòng chuyên môn thuộc Sở:   

1. Văn phòng Sở: 

- Tham mưu cho Lãnh đạo về công tác tổ chức cán bộ như: công tác đào tạo, bồi dưỡng; tiếp nhận, điều động, luân chuyển, thuyên chuyển, chuyển đổi vị trí công tác, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại; công tác tiền lương, công tác thi đua khen thưởng, kỷ luật; thực hiện cơ chế một cửa; lập các báo cáo đinh kỳ thuộc chức năng của phòng.

- Công tác pháp chế: Tham mưu cho Lãnh đạo thực hiện các văn bản pháp luật; công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật; kiểm tra rà soát và soạn thảo bổ sung, sủa đổi các qui định của văn bản pháp luật.

- Công tác Hành chính- quản trị: Quản lý sử dụng tài sản, vật kiến trúc, công trình phúc lợi công cộng, tổ chức hội nghị, hội họp, tiếp khách, phục vụ các nhu cầu về làm việc, sinh hoạt, bảo vệ cơ quan.

- Công tác văn thư, lưu trữ.

- Tham gia Thành viên Hội đồng thi đua khen thưởng, Hội đồng kỷ luật Sở; Phó ban chỉ huy quân sự- tự vệ; Phó ban Sát hách cấp GPLX ô tô-mô tô,Thành viên ban chỉ đạo phòng không nhân dân; Hội đồng kiểm kê tài sản; Ban chỉ đạo ISO 9001-2000... 

 

- Thành viên tổ kiểm tra rà soát và soạn thảo bổ sung, sửa đổi các văn bản, thực hiện công tác CCHC của Sở. 

 2 Phòng Kế hoạch - Tài chính:

- Công tác Kế hoạch: Tham mưu cho lãnh đạo: Xây dựng quy hoạch, Kế hoạch ngành dài hạn, trung hạn và hàng năm; điều hành thực hiện kế hoạch XDCB cà SCĐB công trình giao thông do Sở quản lý; soạn thảo các hợp đồng XDCB; Theo dõi tiến độ và đôn đốc thực hiện hợp đồng; kiểm tu, nghiệm thu công trình SCĐB; công tác thanh lý hợp đồng; thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư; công tác đấu thầu, chỉ định thầu các công trình được giao.; công tác báo cáo Thống kê ngành.

- Công tác Tài chính: Tham mưu cho lãnh đạo về công tác Tài chính- Kế toán; tổ chức thực hiện công tác kế toán tại đơn vị; thu thập, xử lý thông tin số liệu kế toán; kiểm tra, giám sát các khoản thu, chi tài chính, các khoản nộp, thanh toán nợ, quản lý sử dụng nguồn tài sản; công khai dự toán năm, báo cáo tài chính quý, năm; kiểm kê tài sản; kiểm tra kế toán các đơn vị trực thuộc trong ngành thuộc phạm vi của Sở.   

3. Phòng Quản lý phương tiện và  người lái:

  - Xét duyệt thiết kế cải tạo, hoán cải phương tiện cơ giới đường bộ, phương tiện thủy nội địa; quản lý, đăng ký phương tiện xe máy chuyên dùng, phương tiện thủy nội địa; giám định sửa chữa phương tiện cơ giới đường bộ, phương tiện thủy nội địa; giám định tại nạn giao thông phương tiện cơ giới đường bộ, phương tiện thủy nội địa; quản lý đào tạo, sát hạch cấp GPLX phương tiện cơ giới đường bộ, phương tiện thủy nội địa; cấp mới, cấp đổi, di chuyển GPLX phương tiện cơ giới đường bộ, phương tiện thủy nội địa; quản lý vận tải hành khách và hàng hóa đường bộ, phương tiện thủy nội địa; quản lý luồng tuyến vận tải; cấp phép vận tải hành khách cố định liên tỉnh, nội tỉnh, xe chất lượng cao, xe chạy hợp đồng, vận tải quốc tế; thu phí và lệ phí...  

4. Phòng Quản lý kết cấu hạ tầng giao thông.

- Công tác quản lý đường sá: Cấp giấy phép thi công, giấy phép lưu hành đặc biệt; Theo dõi, đôn đốc phong trào giao thông nông thôn; quản lý và sửa chữa thường xuyên các tỉnh lộ 671, 672 ,673, 674, 675,676, 677,678 , đường tái định cư Hà Mòn từ sa thầy - Đak Tô và các Quốc lộ 24,14C, 40 địa phận tỉnh Kon Tum , Tổng số 618 Km Trong đó : Tỉnh lộ 392 Km , Quốc lộ 226Km; Quản lý các dự án sửa chữa lớn , sửa chữa vừa các tỉnh lộ, Quốc lộ; thường trực bão lũ, thực hiện kiểm tra tham mưu chủ trương, giám sát khối lượng khắc phục bão lũ đảm bảo giao thông; Quản lý giám sát bước khảo sát, lập dự án đầu tư một số công trình xây dựng cơ bản; tham gia làm thành viên các đoàn thanh tra liên ngành và Thanh tra sở; tham mưu cho lãnh đạo Sở các dự án xây dựng giao thông; cập nhật hiện trạng giao thông toàn tỉnh để phân loại đường phục vụ cho việc tính giá cước vận chuyển; tiếp nhận bàn giao các công trình xây dựng cơ bản hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng; cập nhật theo dõi các điểm đen tai nạn giao thông để tham mưu lãnh đạo xử lý.  

- Công tác thẩm định XDCB: Tham gia ý kiến hẩm định thiết kế cơ sở thuộc dự án đầu tư các công trình giao thông trên địa bàn theo phân cấp; thẩm định an toàn giao thông đường bộ các công trình giao thông trên địa bàn theo văn bản 2097/UBND-XD ngày 05/10/2007 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Kon tum cho đến khi trên địa bàn và khu vực có các tổ chức cá nhân đảm bảo điều kiện năng lực thẩm định an toàn giao thông đường bộ; thẩm định thiết kế kỹ thuật và thiết kế bản vẽ thi công, thẩm định dự toán, tổng dự toán, thẩm định nhiệm vụ và phương án khảo sát, thiết kế các công trình do Sở Giao thông vận tải làm chủ đầu tư; tham gia góp ý và thẩm định các dự án có liên quan đến giao thông vận tải trên địa bàn khi có yêu cầu; một số công tác liên quan đến quản lý chất lượng công trình giao thông của chủ đầu tư và các nhiệm vụ khác do lãnh đạo phân công. 

III. Các Đơn vị trực thuộc Sở: 

1. Thanh tra Sở Giao thông vận tải:           

          Địa chỉ: Số 01 Nguyễn Thái Học - thành phố Kon Tum - tỉnh Kon Tum

             Điện thoại: 060.3861.180                       

 

- Thanh tra GTVT là cơquan thuộc Sở GTVT, có trách nhiệm giúp Giám đốc Sở GTVT thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn thanh tra hành chính và thanh tra chuyên ngành trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của Giám đốc Sở GTVT.

- Thanh tra GTVT có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng.

- Thanh tra Sở Giao thông vận tải thực hiện chức năng nhiệm vụ, quyền hạn được quy định tại luật Thanh tra, Nghị định số 136/2004/NĐ-CP ngày 16/6/2004 của Chính phủ; xây dựng chương trình kế hoạch thanh tra hành chính, thanh tra chuyên ngành giao thông vân tải, trình Giám đốc Sở phê duyệt và thực hiện chương trình đó;

- Thanh tra chuyên ngành giao thông vận tải: Thanh tra, kiểm tra và xử phạt vi phạm hành chính đối với cơ quan, tổ chức, các nhân trong việc chấp hành các quy định về điều kiện đảm bảo an toàn giao thông của kết cấu hạ tầng đường bộ, đường thuỷ nội địa; Thanh tra, kiểm tra và xử phạt vi phạm hành chính đối với cơ quan, tổ chức, các nhân trong việc chấp hành các quy định của pháp luật về vận tải và dịch vụ hỗ trợ vận tải ; phối hợp và hỗ trợ chính quyền cấp huyện, cấp xã, thanh tra kiểm tra và xử phạt vi phạm hành chính đối với cơ quan, tổ chức, các nhân trong việc chấp hành các quy định về bảo vệ, chống lấn chiếm hành lang an toàn đường bộ; Thanh tra, kiểm tra và xử phạt vi phạm hành chính đối với cơ sở đào tạo, sát hạch cấp giấy phép do địa phương trực tiếp quản lý trong việc chấp hành các quy định của pháp luật về đào tạo, cấp bằng, giấy phép, chứng chỉ chuyên môn, nghiệp vụ cho người điều khiển phương tiện giao thông và người điều khiển phương tiện và người vận hành phương tiện thiết bị chuyên dùng trong giao thông vận tải; khi có yêu cầu phối hợp với thanh tra chuyên ngành giao thông vận tải Trung ương trong việc thanh tra, kiểm tra xử phạt vi phạm hành chính đối với cơ sở kiểm định kỹ thuật phương tiện, thiết bị giao thông vận tải; phối hợp với lực lượng Công an và các tổ chức, lực lượng có liên quan khác trong việc phòng ngừa và xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông vận tải.

 

- Thanh tra hành chính : Thanh tra việc thực hiện chính sách pháp luật, nhiệm vụ được giao của tổ chức, các nhân thuộc thẩm quyền quản lý trực tiếp của Sở; thanh tra quyết định theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền quyết định xử lý; chủ trì hoặc phối hợp với các cơ quan có liên quan trong việc thực hiện nhiệm vụ quyền hạn thanh tra hành chính theo hướng dẫn của Thanh tra tỉnh.

- Giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền của Giám đốc Sở: Chủ trì hoặc tham gia tiếp công dân đén khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh theo quy định của pháp luật; gíup Giám đốc Sở giải quyết khiếu nại về quyết định hành chính, quyết định kỷ luật của Giám đốc Sở đối với tổ chức, các nhân thuộc thẩm quyền quản lý của Sở; xá minh, kết luận và kiến nghị giải quyết tố cáo về hành vi vi phạm pháp luật của tổ chức, cá nhân theo trình tự, thủ tục do pháp luật quy định; theo dõi, kiểm tra các tổ chức thuộc thẩm quyền quản lý của Sở trong việc thi hành các quyết định giải quyết khiếu nại, tố cáo; thực hiện công tác phòng ngừa, chống tham nhũng trong lĩnh vực giao thông vận tải ở địa phương; tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn và kiểm tra các đơn vị trực thuộc Sở thực hiện các quy định về pháp luật về thanh tra, khiếu nại, tố cáo, phòng ngừa và đấu tranh chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí;; quản lý tài sản và kinh phí phục vụ hoạt động của Thanh tra Sở.   

2. .Trung tâm đăng kiểm 82.01.S:       

           Địa chỉ: Số 99 Huỳnh Thúc Kháng - thành phố Kon Tum - tỉnh Kon Tum   

           Điện thoại: 060.3864.202                     Fax: 060.3864.202    

 Kiểm định An toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ.

Translated into English  

THÔNG BÁO
THÔNG TIN CHUNG
VBPL_KonTum
HoChiMinh
Nông thôn mới
cải cách hành chính