banner
Thứ 4, ngày 17 tháng 7 năm 2024
Một số tiêu chuẩn xây dựng chủ yếu áp dụng trong các dự án đầu tư xây dựng và bảo trì công trình Giao thông đường bộ
3-8-2023
Hiện nay, theo Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật năm 2006 được sửa đổi, bổ sung năm 2018; Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 8 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật; Nghị định số 78/2018/NĐ-CP ngày 16 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 8 năm 2007 của Chính phủ và Thông tư số 11/2021/TT-BKHCN ngày 18 tháng 11 năm 2021 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định chi tiết xây dựng và áp dụng tiêu chuẩn, Hệ thống tiêu chuẩn của Việt Nam bao gồm: Tiêu chuẩn quốc gia (ký hiệu TCVN) và Tiêu chuẩn cơ sở (ký hiệu TCCS).
Theo Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng thì ngoài tiêu chuẩn quốc gia (TCVN), các đơn vị có thể áp dụng tiêu chuẩn quốc tế, tiêu chuẩn khu vực, tiêu chuẩn nước ngoài (gọi chung là tiêu chuẩn nước ngoài), tiêu chuẩn cơ sở (TCCS) trong dự án đầu tư xây dựng. Các tiêu chuẩn ngành (TCN), tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam (TCXDVN) … không còn hiệu lực và không được áp dụng.
Để áp dụng Quy chuẩn kỹ thuật, Tiêu chuẩn xây dựng trong các dự án đầu tư xây dựng và bảo trì công trình giao thông đường bộ được thống nhất, các cơ quan, đơn vị có liên quan đến hoạt động xây dựng và bảo trì công trình giao thông đường bộ thực hiện nghiêm việc áp dụng Tiêu chuẩn xây dựng, Quy chuẩn kỹ thuật theo quy định pháp luật và các nghị định, thông tư hướng dẫn dưới luật. Theo đó áp dụng Hệ thống tiêu chuẩn của Việt Nam bao gồm: Tiêu chuẩn quốc gia (ký hiệu TCVN) và Tiêu chuẩn cơ sở (ký hiệu TCCS); không áp dụng các tiêu chuẩn ngành (TCN), tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam (TCXDVN)…
 Trường hợp áp dụng tiêu chuẩn quốc tế, tiêu chuẩn khu vực, tiêu chuẩn nước ngoài (gọi chung là tiêu chuẩn nước ngoài), tiêu chuẩn cơ sở (TCCS), vật liệu và công nghệ mới trong hoạt động xây dựng và bảo trì công trình giao thông đường bộ, thực hiện theo quy định tại Điều 8, Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ. 
 
Danh mục tiêu chuẩn xây dựng, quy chuẩn kỹ thuật chủ yếu áp dụng trong các dự án đầu tư xây dựng và bảo trì công trình giao thông đường bộ
 
TT Tên quy chuẩn, tiêu chuẩn Mã hiệu
I Áp dụng cho công tác khảo sát  
1 Khảo sát cho xây dựng - Nguyên tắc cơ bản TCVN 4419:1987
2 Quy chuẩn quốc gia về xây dựng lưới độ cao QCVN 11:2008/BTNMT
3 Tiêu chuẩn kỹ thuật đo, xử lý số liệu GPS trong trắc địa công trình TCVN 9401:2012
4 Công tác trắc địa trong xây dựng công trình - Yêu cầu chung TCVN 9398:2012
5 Quy trình khảo sát đường ô tô TCCS 31:2020/TCĐBVN
6 Quy trình khảo sát, thiết kế nền đường ô tô đắp trên đất yếu TCCS 41:2022/TCĐBVN
7 Khoan thăm dò địa chất công trình TCVN 9437:2012
8 Địa chất thủy văn - Thuật ngữ định nghĩa TCVN 4119:1985
9 Quy trình đo áp lực nước lỗ rỗng trong đất TCVN 8869:2011
10 Quy trình thí nghiệm xuyên tĩnh có đo áp lực nước lỗ rỗng TCVN 9486:2013
11 Quy trình thí nghiệm xuyên tĩnh (CPT và CPTU) TCVN 8352:2012
12 Đất xây dựng - Phân loại TCVN 5747:1993
13 Đất xây dựng - Phương pháp lấy, bao gói, vận chuyển và bảo quản mẫu đất TCVN 2683:2012
14 Đất xây dựng - Phương pháp thí nghiệm TCVN 4195:2012 -:- TCVN 4202:2012
15 Đất xây dựng - Phương pháp thí nghiệm mẫu đất trong phòng thí nghiệm TCVN 9153:2012
16 Thí nghiệm xác định sức kháng cắt không cố kết không thoát nước và cố kết thoát nước của đất dính trên thiết bị nén ba trục TCVN 8868:2011
17 Đất, đá dăm dùng trong công trình giao thông - Đầm nén Proctor TCVN 12790:2020
II Áp dụng cho thiết kế, thi công, nghiệm thu  
1 Số liệu điều kiện tự nhiên dùng trong xây dựng QCVN 02:2022/BXD
2 Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia các công trình hạ tầng kỹ thuật QCVN 07:2016/BXD
3 Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về báo hiệu đường bộ QCVN 41:2019/BGTVT
4 Đường đô thị - Yêu cầu thiết kế TCVN 13592:2022
5 Đường ô tô - Yêu cầu thiết kế TCVN 4054:2005
6 Đường giao thông nông thôn - Yêu cầu thiết kế TCVN 10380:2014
7 Áo đường mềm - Các yêu cầu và chỉ dẫn thiết kế TCCS 38:2022/TCĐBVN
8 Thiết kế mặt đường bê tông xi măng thông thường có khe nối trong xây dựng công trình giao thông TCCS 39:2022/TCĐBVN
9 Thi công và nghiệm thu mặt đường bê tông xi măng trong xây dựng công trình giao thông TCCS 40:2022/TCĐBVN
10 Gờ giảm tốc, gồ giảm tốc trên đường bộ - Yêu cầu thiết kế TCCS 34:2020/TCĐBVN
11 Sơn tín hiệu giao thông - Xóa vạch kẻ đường - Thi công và nghiệm thu TCCS 30:2020/TCĐBVN
12 Tiêu chuẩn thi công và nghiệm thu sửa chữa trám, vá vết nứt mặt đường nhựa TCCS 18:2016/TCĐBVN
13 Tường chắn rọ đá trọng lực - Yêu cầu thiết kế, thi công và nghiệm thu TCCS 13:2016/TCĐBVN
14 Sửa chữa mặt đường bê tông xi măng thông thường có khe nối - Tiêu chuẩn thi công và nghiệm thu TCCS 12:2016/TCĐBVN
15 Tiêu chuẩn kỹ thuật bảo dưỡng thường xuyên đường bộ TCCS 07:2013/TCĐBVN
16 Thiết kế cầu đường bộ TCVN 11823-1:2017 ÷ TCVN 11823-14:2017
17 Thiết kế công trình chịu động đất TCVN 9386:2012
18 Tường chắn 86-06X 86-06X
19 Cống tròn 78-02X
20 Cống tròn BTCT (chỉ sử dụng ống cống) 533-01-01, 533-01-02
21 Cống hộp lắp ghép BTCT 86-04X, 86-05X
22 Thoát nước mạng lưới bên ngoài và công trình - Tiêu chuẩn thiết kế TCVN 7957:2008
23 Tính toán đặt trưng dòng chảy lũ TCVN 9485:2013
24 Tải trọng và tác động - Tiêu chuẩn thiết kế TCVN 2737:2006
25 Thiết kế công trình chịu động đất TCVN 9386:2012
26 Kết cấu bê tông cốt thép - Tiêu chuẩn thiết kế TCVN 5574:2012
27 Kết cấu thép - Tiêu chuẩn thiết kế TCVN 5575:2012
28 Thép cốt bê tông TCVN 1651:2018
29 Thiết kế mạng lưới thoát nước bên ngoài công trình TCVN 7957:2008
30 Kết cấu gạch đá và gạch đá cốt thép - Tiêu chuẩn thiết kế TCVN 5573:2011
31 Công tác đất - Thi công và nghiệm thu TCVN 4447:2012
32 Công tác nền móng - Thi công và nghiệm thu TCVN 9361:2012
33 Phương pháp xác định chỉ số CBR của nền đất và các lớp móng đường bằng vật liệu rời tại hiện trường TCVN 8821:2011
34 Móng cấp phối đá dăm và cấp phối thiên nhiên gia cố xi măng trong kết cấu áo đường ô tô - Thi công và nghiệm thu TCVN 8858:2023
35 Quy trình kỹ thuật thi công và nghiệm thu lớp cấp phối đá dăm trong kết cấu áo đường ô tô TCVN 8859:2011
36 Áo đường mềm - Xác định mô đun đàn hồi của nền đất và các lớp kết cấu áo đường bằng phương pháp sử dụng tấm ép cứng TCVN 8861:2011
37 Lớp mặt đường bằng hỗn hợp nhựa nóng - Thi công và nghiệm thu. TCVN 13567:2022
38 Thi công cầu đường bộ TCVN 12885:2020
39 Ống bê tông cốt thép thoát nước TCVN 9113:2012
40 Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép toàn khối - Quy phạm thi công và nghiệm thu TCVN 4453:1995
41 Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép lắp ghép - Thi công và nghiệm thu TCVN 9115:2012
42 Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép - Hướng dẫn công tác bảo trì TCVN 9343:2012
43 Sơn bảo vệ kết cấu thép - Quy trình thi công và nghiệm thu TCVN 8790:2011
44 Sơn tín hiệu giao thông - Sơn vạch đường hệ dung môi - Yêu cầu kỹ thuật, phương pháp thử, thi công và nghiệm thu TCVN 8791:2018
45 Sơn tín hiệu giao thông - Sơn vạch đường hệ dung môi và hệ nước - Quy trình thi công và nghiệm thu TCVN 8788:2011
46 Màng phản quang dùng cho báo hiệu đường bộ TCVN 7887:2018
  Một số tiêu chuẩn được thể hiện ở một giai đoạn trong bảng danh mục tiêu chuẩn nêu trên. Tuy nhiên, theo phạm vi áp dụng của tiêu chuẩn có thể dùng chung cho cả giai đoạn khảo sát, thiết kế, thi công, nghiệm thu.

 
Ngoài các tiêu chuẩn, quy chuẩn trên, đề nghị truy cập hệ thống tiêu chuẩn xây dựng, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia tại trang thông tin điện tử của Tổng cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng theo đường link: https://tcvn.gov.vn/  

 
 TỔ TDQLCLCTGT (LTQ) 

Số lượt xem:4060

0 người đã bình chọn. Trung bình 0
line_weight BÀI VIẾT LIÊN QUAN:


 

TRANG THÔNG TIN SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI TỈNH KON TUM
Quản lý và nhập tin: Sở Giao Thông Vận Tải, Tầng 6, Tòa nhà B Khối tổng hợp - Trung tâm Hành chính tỉnh Kon Tum , Tổ 8 - phường Thống Nhất - TP Kon Tum - tỉnh Kon Tum.
Người chịu trách nhiệm chính: Giám đốc Sở Giao Thông Vận Tải tỉnh Kon Tum.
Điện thoại: 0260.3862536 ; Email: sgtvt@kontum.gov.vn
Ghi rõ nguồn 'Trang Thông tin điện tử Sở Giao thông vận tải tỉnh Kon Tum' hoặc 'www.sgtvt.kontum.gov.vn' khi phát hành lại thông tin từ các nguồn này.

Chung nhan Tin Nhiem Mang


735254 Tổng số người truy cập: 2518 Số người online:
TNC Phát triển: